Radon, åtgärder och gränsvärden

För att skapa en trygg och hälsosam hemmiljö är det av yttersta vikt att förstå radon och gränsvärden.  I bostäder och allmänna byggnader är gränsvärdet för radonhalten satt till 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. 

Radon utgör en allvarlig hälsorisk vid långvarig exponering. Ungefär 400 000 bostäder i Sverige uppskattas ha radonhalter över den fastställda nivån på 200 Bq/m³, och detta gör radon till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.  För att mäta radonhalten används enheten Becquerel (Bq/m³) per kubikmeter inomhusluft. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra mätningar.

Radonmätningar bör göras vid husköp eller försäljning, efter om- eller tillbyggnation, vid förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet, vid nybyggnation, om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen, eller om det finns misstankar om radon i bostaden. 

En radonbesiktning bör genomföras om förhöjda radonhalter upptäcks efter en mätning. Detta är en enkel process som utförs hemma för att klarlägga vilka åtgärder som behövs för att lösa problemet. Radonsanering kan vara nödvändig och beroende på källan till radonet kan olika metoder användas, såsom ökad luftomsättning, luftning av vatten eller användning av radonsug, radonbrunnar eller tätningar.

För att få ett årsmedelvärde och pålitliga resultat rekommenderas långtidsmätningar som pågår under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Att agera i förebyggande syfte och genomföra regelbundna mätningar är avgörande för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och minska risken för lungcancer relaterad till radonexponering. Beställ en radonmätning idag och ta det första steget mot en säkrare och sundare livsmiljö.

Radon gränsvärde

I bostäder och lokaler för allmänna ändamål (Offentliga byggnader):

 • 200 Bq/m³

Nya byggnader:

 • 200 Bq/m³

Arbetsplatser ovan mark:

 • 200 Bq/m³
 • Vid en årlig arbetstid på 1800 timmar, motsvarande en vanlig heltidsanställning.

Arbetsplatser i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar:

 • 400 Bq/m³
 • Vid en årlig arbetstid på 1800 timmar, motsvarande en vanlig heltidsanställning.

Berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under mark:

 • 1300 Bq/m³
 • Gäller vid en årlig arbetstid på 1600 timmar.

Gammastrålning i nya byggnader:

 • 0,3 µSv/h
 • Gränsvärde där människor vistas mer än tillfälligt.

Gammastrålning från Byggnadsmaterial:

 • 1,0 mSv/år
 • Årlig exponering för personer som vistas i byggnaden.

Dricksvatten:

 • 100 Bq/l – tjänligt med anmärkning
 • 1 000 Bq/l – otjänligt och ska inte drickas.

Att följa dessa riktlinjer och gränsvärden är avgörande för att säkerställa en säker och hälsosam miljö både i bostäder och arbetsplatser. Regelbundna mätningar och åtgärder är nödvändiga för att minimera riskerna för negativa hälsoeffekter relaterade till radon och gammastrålning.

Relaterad information
Radon messen

Övrigt

SEO som ger resultat!

Comigo hjälper dig att ranka högre på Google.

SEO-optimerade artiklar och blogginlägg: Vi skapar engagerande och informativt innehåll som är optimerat för sökmotorer. Länkbygge: Vi bygger starka backlinks till din webbplats för att öka din ranking. SEM (Sökmotormarknadsföring): Vi skapar och hanterar effektiva SEM-kampanjer som ger dig maximalt resultat.

Related Posts

© 2024 onmovies.se - WordPress Theme by WPEnjoy